Tiếng Hoa Bình Dương - Nghe - Nói - Đọc - Viết

Trả tiền

“Trả tiền” 汉语怎么说
Rất nhiều học viên đang học lớp sơ cấp thường nói sai từ “trả tiền”, vậy từ “trả tiền” tiếng Hoa nói như thế nào?
付钱 : trả tiền (mua đồ, mua hàng hóa trả tiền)
fù qián

还钱 :trả tiền (thiếu nợ trả)
huán qián

给钱: trả tiền (là động tác đưa tiền, trao tiền)
gěi qián

Add comment

Lưu Trữ