Học số đếm tiếng Hoa
Đọc số đếm tiếng Hoa từ 1 đến 99, cách đọc giống tiếng Việt.
Số        Chữ Hán          Phiên âm
0           零                    líng
1          一                     yī
2           二                    èr
3          三                     sān
4          四                     sì
5          五                     wǔ
6          六                     liù
7          七                     qī
8          八                     bā
9          九                     jiǔ
10        十                     shí
11        十 一                shíyī
12        十 二                shíèr
13         十 三               shísān
14        十 四                shísì
15        十 五                shíwǔ
16        十 六                shíliù
17        十 七                shíqī
18        十 八                shíbā
19        十 九                shíjiǔ
20        二 十                èrshí
21        二 十 一            èrshíyī
99        九十九              jiǔshíjiǔ

100        百             bǎi 

SốChữ Hán   Phiên âm
100
一百
Yībǎi
109一百零九
110一百一十
115一百一十五
120一百二十
128一百二十八
200二百(两百)
350三百五十
449四百四十九
500五百
518五百一十八
600六百
699六百九十九
700七百
702七百零二
800八百
817八百一十七
900九百
911九百一十一
999九百九十九
SốChữ HánPhiên âm
1000
一千
Yīqiān
1001一千零一
1010一千零一十
1019一千零一十九
1100一千一百
2000两千
2200两千二百
3040三千零四十
4111四千一百一十一
5205五千二百零五
6319六千三百一十九
7099七千零九十九
8008八千零八
9914九千九百一十四
9999九千九百九十九

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com

Tất cả bài viết

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com