Giới thiệu nét chữ

Giới thiệu nét chữ

I. Các nét chữ

SttNétTên tiếng ViệtTên tiếng Hoa  Chữ ví dụ
1Ngang横 hénɡ
2Chấm点 diǎn广
3 丨Sổ竖 shù
4丿Phẩy撇 piě
5Mác捺 nà
6Hất提 tí
7Sổ móc竖钩 shùɡōu
8Cong móc弯钩 wānɡōu
9Nghiêng móc斜钩 xiéɡōu
10Nằm móc卧钩 wòɡōu
11Sổ cong竖弯 shùwān
12Sổ cong móc竖弯钩 shùwānɡōu
13Sổ hất竖提 shùtí
14Ngang móc横钩 hénɡɡōu
15Ngang gập横折 hénɡzhé
16Ngang gập móc横折钩 hénɡzhéɡōu
17Ngang phẩy横撇 hénɡpiě
18Phẩy gập撇折 piězhé
19Phẩy chấm撇点 piědiǎn
20Ngang gập cong móc横折弯钩 hénɡzhéwānɡōu
21sổ gập竖折 shùzhé
22Sổ gập gập móc竖折折钩 shùzhézhéɡōu
23Ngang gập hất横折提 hénɡzhétí
24
25Ngang phẩy cong móc横撇弯钩 hénɡpiěwānɡōu
26Ngang gập gập gập móc 横折折折钩hénɡzhézhézhéɡōu
27Ngang gập cong横折弯 hénɡzhéwān
28Sổ gập phẩy竖折撇 shùzhépiě
29Ngang gập gập phẩy横折折撇 hénɡzhézhépiě

 

II.   Quy tắc viết chữ ( quy tắc bút thuận) :  có 7 quy tắc

–       Ngang trước sổ sau                   :        十     →     一       十

–       Phẩy trước mác sau                   :        八     →     丿        八

–       Trên trước dưới sau                   :         二    →      一       二

–       Trái trước phải sau                     :        你     →      亻       尔

–       Ngoài trước trong sau                :        月     →     丿       月

–       Vào trước đóng sau                   :        国     →     丨       冂       国

–       Giữa trước hai bên sau               :        小     →     小

Previous Âm tiết
Next Đơn xin việc bằng tiếng trung cơ bản

You might also like

Vỡ Lòng

Âm tiết

Âm tiết là đơn vị cơ sở của kết cấu ngữ âm có 3 yếu tố : thanh mẫu , vận mẫu, thanh điệu Âm tiết là đơn vị cơ

Vỡ Lòng

Vỡ Lòng – Làm Quen Với Tiếng Hoa

Khi tiếp xúc với một ngôn ngữ mới đa số những người học ngoại ngữ đều gặp ít nhiều khó khăn trong thời gian đầu. Thời gian để “làm quen”

Vỡ Lòng

Số đếm

Học số đếm tiếng Hoa Đọc số đếm tiếng Hoa từ 1 đến 99, cách đọc giống tiếng Việt. Số        Chữ Hán          Phiên âm 0           零                    líng 1         

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!