Âm tiết là đơn vị cơ sở của kết cấu ngữ âm có 3 yếu tố : thanh mẫu , vận mẫu, thanh điệu

Âm tiết là đơn vị cơ sở của kết cấu ngữ âm có 3 yếu tố : thanh mẫu , vận mẫu, thanh điệu

Thanh mẫu : là âm tố đứng đầu một âm tiết,nhất định do phụ âm (trừ “ng”) đảm nhận

 

Vận mẫuCách đọc Ghi chú
aiaiĐọc giống “ai” trong tiếng Việt
eieiĐọc giống “ây” trong tiếng Việt
aoaoĐọc giống “ao” trong tiếng Việt
ouâuĐọc giống “âu” trong tiếng Việt
ananĐọc giống “an” trong tiếng Việt
enânĐọc giống “ân” trong tiếng Việt
angangĐọc giống “ang” trong tiếng Việt
engângĐọc giống “âng” trong tiếng Việt
ongungĐọc giống “ung” trong tiếng Việt
iai+aĐọc giống “i+a” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
iei+êĐọc giống “i+ê” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
iaoi+aoĐọc giống “i+ao” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
ioui+âuĐọc giống “i+âu” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
iani+enĐọc giống “i+en” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
ininĐọc giống “in” trong tiếng Việt,
iangi+angĐọc giống “i+ang” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
inginh, yêngĐọc giống “inh,hoặc yêng” trong tiếng Việt
iongi+ungĐọc giống “i+ung” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uau+aĐọc giống “u+a” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uou+ôĐọc giống “u+ô” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uaiu+aiĐọc giống “u+ai” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
ueiu+âyĐọc giống “u+ây” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uanu+anĐọc giống “u+an” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uenu+ânĐọc giống “u+ân” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uangu+angĐọc giống “u+ang” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
uengu+ângĐọc giống “u+âng” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm
üeuy+êĐọc giống “uy+ê” trong tiếng Việt, phần “uy” đọc lướt sao cho “uy+ê” thành một âm
üanuy+enĐọc giống “uy+en” trong tiếng Việt, phần “uy” đọc lướt sao cho “uy+en” thành một âm
 ünuynĐọc giống “uyn” trong tiếng Việt

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com

Tất cả bài viết

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com