Trang chủ Nghe Nhạc Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất – Đường Tử...

Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất – Đường Tử Nghi

26世上只有妈妈好

shìshàng zhǐyǒu māmā hǎo

Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất

有妈的孩子像块宝

yǒu mā de háizi xiàng kuài bǎo

Đứa trẻ có mẹ giống như vật báu

投进妈妈的怀抱

tóu jìn māmā de huáibào

Sà vào lòng của mẹ

幸福享不了

xìngfú xiǎng bùliǎo

Hạnh phúc ngập tràn vô tận

世上只有妈妈好

shìshàng zhǐyǒu māmā hǎo

Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất

没妈的孩子像根草

méi mā de háizi xiàng gēn cǎo

Đứa trẻ không có mẹ giống như cỏ dại

离开妈妈的怀抱

líkāi māmā de huáibào

Rời xa vòng tay của mẹ

幸福哪里找

xìngfú nǎlǐ zhǎo

Hạnh phúc biết tìm ở đâu?

离开妈妈的怀抱

líkāi māmā de huáibào

Rời xa vòng tay của mẹ

幸福哪里找

xìngfú nǎlǐ zhǎo

Hạnh phúc biết tìm ở đâu?

 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTAzMzg3Mg==&mid=207400313&idx=2&sn=1a02b1137dcc49ccb94ffc3b62c277c9&scene=0#rd