Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa

第二十三课

1.Xin lỗi, để anh phải đợi lâu ở đây.
对不起,让你在这儿久等了。
Duìbuqǐ, ràng nǐ zài zhèr jiǔ děng le.

2.Chúng ta đã hẹn nhau 8 giờ, sao bây giờ bạn mới tới.
我们约好八点,你怎么现在才来?
Wǒmen yuē hǎo bā diǎn, nǐ zěnme xiànzài cái lái?

3.Xe đạp của tôi (bị) hư ở dọc đường, tôi đến muộn 30 phút.
半路上我的自行车坏了,我晚来了三十分钟。
Bàn lù shang wǒ de zìxíngchē huài le, wǒ wăn lái le sān shí fēnzhōng.

4.Sửa xong rồi chưa? Tôi có thể giúp anh sửa xong đó.
修好了吗?我可以帮你修好呢!
Xiū hǎo le ma? Wǒ kěyǐ bāng nǐ xiū hǎo ne!

5.Trời mưa rồi! Anh ấy có thể đến cũng có thể không đến.
下雨了,他可能来也可能不来。
Xià yǔ le, tā kěnéng lái yě kěnéng bù lái.

6.Nhưng đã hẹn nhau rồi, làm sao mà tôi có thể không đến chứ?
可是约好了,我怎么能不来呢?
Kěshì yuē hǎo le, wǒ zěnme néng bù lái ne?

7.Từ điển của anh tôi đã dùng quá lâu, bây giờ xin trả cho anh. Xin anh tha lỗi cho!
你的词典我用得太久了,现在还你, 请你原谅!
Nǐ de cídiǎn wǒ yòng de tài jiǔ le, xiànzài huán nǐ, qǐng nǐ yuánliàng!

8.Không sao đâu, anh cứ giữ mà dùng, tôi đã mua (một) quyển mới rồi!
没关系,你用吧,我买了一本新的!
Méi guānxi, nǐ yòng ba, wǒ mǎi le yì běn xīn de!

9.Anh có thể xem hiểu được tiểu thuyết tiếng Hoa không?
你能看懂汉语小说吗?
Nǐ néng kàn dǒng Hànyǔ xiǎoshuō ma?

10.Đã tới giờ ăn cơm rồi, chúng ta mau vào nhà ăn đi.
吃饭的时间到了.我们快进食堂去吧!
Chīfàn de shíjiān dào le. Wǒmen kuài jìn shítáng qù ba!

11.Xin lỗi, tôi đã làm dơ sách của anh, xin bỏ qua cho!
对不起,我弄脏了你的书,请原谅!
Duìbùqǐ, wǒ nòng zāng le nǐ de shū, qǐng yuán liàng!

12.Tôi và bạn tôi hẹn nhau tối nay vào Chợ Lớn hát karaoke. Buổi chiều tôi lại phải đi thăm một người bạn mới. Anh ta giữ tôi lại ăn cơm. 6 giờ rưỡi chúng tôi mới từ tiệm cơm đi ra. Khi tôi vào đến Chợ Lớn, thì đã 7 giờ mấy rồi. Bạn tôi đang đợi tôi trước của nhà hàng karaoke.
我跟朋友约好今天晚上去堤岸唱卡拉OK。下午,我要去看
一个新的朋友。他留我吃饭。六点半,我们才从饭馆出来。
我到堤岸的时候,已经七点多了.我朋友在卡拉OK店门前等
我.
Wǒ gēn péngyou yuē hǎo jīntiān wǎnshang qù Dī’àn chàng kǎlā OK. Xiàwǔ, wǒ yào qù kàn yí ge xīn de péngyou. Tā liú wǒ chīfàn. Liù diǎn bàn, wǒmen cái cóng fànguǎn chū lái. Wǒ dào Dī’àn de shíhou, yǐjīng qī diǎn duō le. Wǒ péngyou zài chàng kǎlā OK diàn mén qián děng wǒ.

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com

Tất cả bài viết

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com