Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa

Bài 2
1.Chào bà, chào Mary!(vào buổi sáng)

您早,玛丽早!

2. Sức khỏe ngài có tốt không?

您身体好吗?

3. Sức khỏe tôi rất tốt. Cám ơn, anh khỏe không?
我身体很好。谢谢,你好吗?

4. Tôi cũng rất khỏe. Cám ơn ông, tạm biệt!
我也很好。谢谢 您,再见!

5. Cám ơn thầy, tạm biệt thầy!
谢谢老师,老师再见!

6. Hôm nay Lưu Kinh đến không?
今天刘京来吗?

7. Hôm nay 31 tây, thầy Trương đến không?
今天三十一号,张老师来吗?

8. Lưu Kinh đến, thầy Trương cũng đến.
刘京来,张老师也来。

9. Họ đều đến cả chứ?
他们都来吗?

10. Họ đều đến cả, chúng tôi cũng đến.
他们都来。我们也来。

11. Vương Lan, chào bạn(buổi sáng)sức khỏe bạn có tốt không ? Ba  má bạn có khỏe không?Tôi hả ? Tôi cũng rất khỏe.Hôm nay 1 tây. Tôi đến, Mary đến, Đại vệ cũng đến, chúng tôi đều đến cả!

王兰,你早,你身体好吗?你爸爸妈
妈好吗?我吗?我也很好。今天一
号。我来,玛丽来,大卫也来,我们也
都来。

 1. Nín zǎo, Mǎlì zǎo!
 2. Nín shēntǐ hǎo ma?
 3. Wǒ shēntǐ hěn hǎo, xièxiè, nǐ hǎo ma?
 4. Wǒ yě hěn hǎo, xièxiè nín, zàijiàn!
 5. Xièxiè lǎoshī, lǎoshī zàijiàn!
 6. Jīntiān Liú Jīng lái ma?
 7. Jīntiān sānshíyī hào, Zhāng lǎoshī lái ma?
 8. Liú Jīnglái, Zhāng lǎoshī yě lái.
 9. Tāmen dōu lái ma?
 10. Tāmen dōu lái. Wǒmen yě lái.
 11. Wáng Lán, nǐ zǎo, nǐ shēntǐ hǎo ma? Nǐ bàba māmā hǎo ma? Wǒ ma? Wǒ yě hěn hǎo. Jīntiān yī hào. Wǒ lái, Mǎlì lái, Dàwèi yě lái, wǒmen yě dōu lái.

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com

Tất cả bài viết

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com