Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa

Bài 1
1. Chào bạn, bạn khỏe không?

你好,你好吗?

2. Chào các bạn, các bạn có khỏe không?

你们好,你们好吗?

3. Chào cô ,Mary,cô khỏe chứ?
你好,玛丽,你好吗?

4. Chào anh, Đại vệ, tôi rất khỏe!
你好,大卫,我很好!

5. Vương Lan, chào em, em khỏe không?
王兰,你好,你好吗?

6. Em rất khỏe, anh khỏe không?
我很好,你好吗?

7. Chào anh Lưu Kinh, ba má khỏe không anh?
你好刘京,爸爸妈妈好吗?

8. Ba má đều rất khỏe, cô đến không?
爸爸妈妈都很好,你来吗?

9. Tôi đến, họ đến không?
我来,他们来吗?

10. Họ đều đến, ba má cũng đến.
他们都来,爸爸妈妈也来。
11. Chào Mary, cô khỏe không? Cô đến không? Tôi rất khỏe, anh ấy cũng rất khỏe, chúng tôi đều rất khỏe. Tôi đến, anh ấy đến, ba má cũng đến, chúng tôi cũng đều đến cả.
玛丽好,你好吗?你来吗?我很
好,他也很好,我们都很好。我
来,他来,爸爸妈妈也来,我们
也都来。

1. Nǐ hǎo, nǐ hǎo ma?
2. Nǐmen hǎo, nǐmen hǎo ma?
3. Nǐ hǎo, mǎlì, nǐ hǎo ma?
4. Nǐ hǎo, Dàwèi, wǒ hěn hǎo!
5. Wáng Lán, nǐ hǎo, nǐ hǎo ma?
6. Wǒ hěn hǎo, nǐ hǎo ma?
7. Nǐ hǎo Liú Jīng, bàba māmā hǎo ma?
8. Bàba māmā dōu hěn hǎo, nǐ lái ma?
9. Wǒ lái, tāmen lái ma?
10. Tāmen dōu lái, bàba māmā yě lái.
11. Mǎlì hǎo, nǐ hǎo ma? Nǐ lái ma? Wǒ hěn hǎo, tā yě hěn hǎo, wǒmen dōu hěn hǎo. Wǒ lái, tā lái, bàba māmā yě lái, wǒmen yě dōu lái.

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com

Tất cả bài viết

admin

Để được tư vấn khóa học phù hợp, vui lòng liên hệ: Thầy Đức: 0168.325.6663 - Email: tienghoabinhduong.com@gmail.com