Tiếng Hoa Bình Dương - Nghe - Nói - Đọc - Viết

Chuyên Mục - Vỡ Lòng

Vỡ Lòng

Giới thiệu nét chữ

Giới thiệu nét chữ I. Các nét chữ Stt Nét Tên tiếng Việt Tên tiếng Hoa   Chữ ví dụ 1 一 Ngang 横 hénɡ 王 2 丶 Chấm 点 diǎn 广 3  丨 Sổ 竖 shù 巾 4 丿 Phẩy 撇 piě 白 5 Mác 捺 nà 八 6 Hất 提 tí 打 7 亅 Sổ móc 竖钩 shùɡōu 小 8 亅...

Âm tiết

Âm tiết là đơn vị cơ sở của kết cấu ngữ âm có 3 yếu tố : thanh mẫu , vận mẫu, thanh điệu Âm tiết là đơn vị cơ sở của kết cấu ngữ âm có 3 yếu tố : thanh mẫu , vận mẫu, thanh điệu Thanh mẫu : là âm tố đứng đầu một âm...

Phụ Âm

Phụ âm là âm thanh do luồng hơi từ phổi đưa ra qua khoang miệng bị trở ngại nhất định phát ra. Luồng hơi này có thể làm hoặc không làm dây thanh rung động. Phụ Âm : Phụ âm là âm thanh do luồng hơi từ phổi đưa ra qua...

Nguyên âm và thanh điệu

Nguyên âm là âm thanh do luồng hơi từ phổi đưa ra làm giây thanh rung động phát ra âm thanh vang và rõ, hơi qua khoang miệng không bị bất cứ trở ngại gì. I. Nguyên âm         Nguyên âm là âm thanh do luồng hơi từ phổi...

Vỡ Lòng – Làm Quen Với Tiếng Hoa

Khi tiếp xúc với một ngôn ngữ mới đa số những người học ngoại ngữ đều gặp ít nhiều khó khăn trong thời gian đầu. Thời gian để “làm quen” tùy thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ tương đồng với tiếng mẹ đẻ, độ...

Trả tiền

“Trả tiền” 汉语怎么说 Rất nhiều học viên đang học lớp sơ cấp thường nói sai từ “trả tiền”, vậy từ “trả tiền” tiếng Hoa nói như thế nào? 付钱 : trả tiền (mua đồ, mua hàng hóa trả tiền) fù...

Lưu Trữ