Ngữ Pháp

Ngữ Pháp

Ngữ Pháp TIếng Hoa – Cụm Từ Động Tân

Tiết 3 1. ĐỊNH NGHĨA: Cụm từ mà dựa vào quan hệ chi phối và bị chi phối tạo thành được gọi là cụm tử động tân. VD:      吃饭               

Ngữ Pháp

Ngữ Pháp TIếng Hoa – Cụm Từ Chủ Vị

Tiết 2 1. ĐỊNH NGHĨA: Cum từ mà dựa theo các mối quan hệ của các tổ hợp trần thuật và bị trần thuật kết hợp thành gọi là cụm

Ngữ Pháp

Ngữ Pháp TIếng Hoa – Cụm Từ Liên Hợp

Tiết 1 1.ĐỊNH NGHĨA: Cụm từ liên hợp thường do 2 cụm từ cùng loại trở lên hợp thành biểu thị quan hệ liệt kê. VD:      老师学生                             (2 danh

Ngữ Pháp

Ngữ Pháp TIêng Hoa – Cụm Từ

Cụm từ là gì? 1.CỤM TỪ : Câu là do từ và cụm từ cấu thành. Cụm từ là do từ và từ được dựa theo một mối quan hệ

Ngữ Pháp

Ngữ Pháp TIêng Hoa – Từ Tượng Thanh

Tiết 13 1.Định nghĩa: Những từ mà mô phỏng theo âm thanh của động tác hoặc sự vật phát ra gọi là từ tượng thanh. VD:    哗哗(tiếng nước chảy)

Ngữ Pháp

Ngữ Pháp TIêng Hoa – Thán Từ

Tiết 12 1.Định nghĩa Từ biểu thị cảm thán được gọi là thán từ, chẳng hạn các thán từ: 喂(Wèi);嗯(Ń);啊(a);哎呀 (Āiyā);噢(Ō);哦 (Ó) 2.Đặc điểm ngữ pháp của thán từ: 2.1.Không