Tiếng Hoa Bình Dương - Nghe - Nói - Đọc - Viết

Chuyên Mục - Luyện Dịch

Luyện Dịch

Bài tập luyện dịch 3

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa Bài 3 1. Công việc (của) anh (có) bận không? 你工作忙吗? 2. Không bận lắm, cám ơn, còn anh? 不太忙,谢谢,你呢? 3. Tôi cũng không bận lắm! 我也不太忙! 4. Hôm nay thầy (có) bận...

Bài tập luyện dịch 2

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa Bài 2 1.Chào bà, chào Mary!(vào buổi sáng) 您早,玛丽早! 2. Sức khỏe ngài có tốt không? 您身体好吗? 3. Sức khỏe tôi rất tốt. Cám ơn, anh khỏe không? 我身体很好。谢谢,你好吗? 4...

Bài tập luyện dịch 1

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa Bài 1 1. Chào bạn, bạn khỏe không? 你好,你好吗? 2. Chào các bạn, các bạn có khỏe không? 你们好,你们好吗? 3. Chào cô ,Mary,cô khỏe chứ? 你好,玛丽,你好吗? 4. Chào anh, Đại vệ...

Lưu Trữ