Category - Luyện Dịch

Luyện Dịch

Bài tập luyện dịch 32

Bài tập luyện dịch của giáo trình Hán ngữ tập 2 quyển 1 1.Sáng nay lúc tôi thức dậy, đầu đau như búa bổ. 我今天早上起床的时候,头疼得很厉害。 Wǒ jīntiān zǎoshang...

Bài tập luyện dịch 31

Bài tập luyện dịch của giáo trình Hán ngữ tập 2 quyển 1 第31课 1.Vương Lan đi đâu rồi? – Cô ấy đi mua đồ rồi. 王兰去哪儿了? 她去买东西了。 Wáng Lán qù nǎr le? Tā qù...

Bài tập luyện dịch 30

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第三十课 1.Tiếng hoa của bạn nói rất giỏi, phát âm rất rõ ràng. 你的汉语说得很好,发音很清楚。 Nǐ de Hànyǔ...

Bài tập luyện dịch 29

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第二十九课 1.Tôi rất thích thể thao, còn bạn, bạn có thích không? 我很喜欢运动,你呢,你喜欢吗? Wǒ hěn...

Bài tập luyện dịch 28

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第二十七课 1.Tháng này lạnh hơn tháng trước. 这个月比上个月冷。 Zhè ge yuè bǐ shàng ge yuè lěng. 2...

Bài tập luyện dịch 27

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 第二十七课 1.Không có chi, tôi có hơi ho (hơi bị ho) 没关系,我有点儿咳嗽 Méiguānxi, wǒ yǒudiǎnr késou...