Archive

Luyện Dịch

Bài tập luyện dịch 5

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa Bài 5 Đại Vệ à, cô ấy là ai vậy? 大卫,她是谁? Dà wèi, tā shì shuí? 2.

Luyện Dịch

Bài tập luyện dịch 4

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa Bài 4 1. Tôi là Lưu Kinh, quý tánh của ông là chi? 我叫刘京,您贵姓? 2. Tôi họ

Luyện Dịch

Bài tập luyện dịch 3

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa Bài 3 1. Công việc (của) anh (có) bận không? 你工作忙吗? 2. Không bận lắm, cám ơn,

Luyện Dịch

Bài tập luyện dịch 2

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa Bài 2 1.Chào bà, chào Mary!(vào buổi sáng) 您早,玛丽早! 2. Sức khỏe ngài có tốt không? 您身体好吗?

Luyện Dịch

Bài tập luyện dịch 1

Bài tập luyện dịch của giáo trinh 301 câu đàm thoại tiếng Hoa Bài 1 1. Chào bạn, bạn khỏe không? 你好,你好吗? 2. Chào các bạn, các bạn có khỏe

Vỡ Lòng

Phát âm tiếng Hoa 汉语发音

Nghe phát âm thanh mẫu và vận mẫu tiếng Hoa        Trong video clip phát âm tiếng Hoa có 1 vận mẫu ” ê “, do vận mẫu này là